شیرهای تحریک بادی

شیرهای تحریک بادی از انواع شیرهای کنترل جهت (Directional Control Valves( محسوب می‌شوند که برای کنترل عملگرها به ویژه جک های یکطرفه و دوطرفه، اغلب در مدارهای تماماً بادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این شیرها، تحریک اسپول، مستقیماً توسط هوای فشرده صورت می‌گیرد. از شیرهای تحریک بادی که به شیرهای سیگنال باد موسوم هستند معمولاً در تجهیزات فاقد مدار برقی و یا در مکانهایی که محدودیت استفاده از جریان الکتریسیته به دلایل فنی یا ایمنی وجود دارد استفاده می‌شود.

بسته به نوع طراحی مدار و نیاز عملکردی تجهیزات پنوماتیک، شیرهای سیگنال در انواع مختلف یک و دوطرفه (تک سیگنال و دوسیگنال) و همچنین دو وضعیتی (۵/۲-۳/۲) و سه وضعیتی (۵/۳) طراحی و عرضه می‌گردند.